Privacy, cookies, disclaimer (2023)

Privacyverklaring, cookies en disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Techval B.V. is onderdeel van de groep Dols Geleen B.V.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van onze (toekomstige) klanten, sollicitanten, alle gebruikers van onze website(s), gebruikers van onze apps en portalen, maar mogelijk ook op het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers van onze vestiging.

Techval B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Daarnaast hanteren wij de voorwaarden als opgenomen in de meest recente versie van de ALIB/AVIC. We raden aan de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

1. Van toepassing zijnde organisatiegegevens

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam: Dols Geleen B.V.

(en alle aan haar gelieerde ondernemingen)

Correspondentieadres: Rijksweg 63, 5391 LJ Nuland

Telefoon: 073-5321197

E-mail: info@techval.nl

Kvk-nummers: 16062807 (Techval B.V.)

(Video) How to Add Privacy Policy and Cookies Notice in WordPress

14027758 (Dols Geleen B.V.)

In deze verklaring (gezamenlijk) aangeduid als: ‘Techval B.V.’

2. Persoonsgegevens

Wat zijn nu precies persoonsgegevens?

“alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar – natuurlijk - persoon.”

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online kenmerk of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Techval B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Onder ‘verwerken’ wordt onder meer verstaan: het verzamelen, opslaan, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens. Techval B.V. verwerkt de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze dienstverlening en/of onze producten aankoopt. De soorten verwerkte persoonsgegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen of gebruikt en afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Ook kan Techval B.V. persoonsgegevens verwerken die indirect van u worden verzameld (bijv. middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën of door het uitlezen van (in opdracht van u geïnstalleerde) technische installaties).

Techval B.V. kan onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw aanspreektitel, naam, geslacht, contactgegevens (zoals post-, factuur- en/of verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, IP-adres, cookie ID;

Gegevens die nodig zijn in het kader van verkoop of (verbetering van de) dienstverlening: bijvoorbeeld product- en dienstinformatie, verzend en/of installatie-adres, factuuradres, offerte- en ordernummers, orderstatus en -geschiedenis, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens, evaluaties en enquêtes;

Gegevens over uw online activiteit: bijvoorbeeld uw online interactie met de website(s) en/of app(s) van Techval B.V., browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren, locatie en IP-adres. Lees voor meer informatie hierover ook de Cookieverklaring;

Gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure: bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, persoonsgegevens in een CV en/of motivatiebrief; en

Camerabeelden waarop u herkenbaar in beeld bent wanneer u onze vestiging(en) bezoekt.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens niet zomaar. Techval B.V. kan uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens verwerken:

- Om de overeenkomst die wij met u hebben na te komen en u hierover te kunnen informeren. Het verwerken van persoonsgegevens kan onder andere noodzakelijk zijn om uw aanvragen en offertes te kunnen verwerken, producten te leveren, te installeren en of tewerk te stellen en diensten te leveren. Ook moet Techval B.V. u over de nakoming van de overeenkomst en de in dit verband gemaakte en/of te maken afspraken kunnen informeren. Dit doet zij bijvoorbeeld per e-mail, per brief, per SMS of via de berichtenfunctie in een app/portaal. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die u met Techval B.V. heeft.

- Om u van nieuwsbrieven en andere op uw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud te kunnen voorzien. Als u aan ons hebt aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen dan verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. Techval B.V. kan uw persoonsgegevens ook voor dit doel verwerken in het kader van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties van dergelijke berichten te voorzien.

(Video) How to Identify Cookies on your site and write your privacy policy

- Om de dienstverlening van Techval B.V. te analyseren en te verbeteren. Techval B.V. doet dit onder meer door u te vragen deel te nemen aan evaluaties en enquêtes om de klanttevredenheid te meten. Wanneer u ervoor kiest aan een dergelijke evaluatie of enquête deel te nemen verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Techval B.V. analyseert ook trends en websiteverkeer onder andere door het gebruik van noodzakelijke cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën vragen wij uw toestemming. Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Techval B.V. of van een derde. In dat geval beoordeelt Techval B.V. of uw belangen zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens op deze grondslag.

- Om u in staat te stellen om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van Techval B.V. Techval B.V. kan u benaderen in verband met een door haar georganiseerd evenement op basis van uw toestemming of ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties voor dergelijke evenementen uit te nodigen. Na uw aanmelding voor een evenement of activiteit verwerkt Techval B.V. uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming.

Techval B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang bij het kunnen laten plaatsvinden en het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Techval B.V. kan de persoonsgegevens van u als sollicitant ook verwerken op grond van uw toestemming. Dit is het geval wanneer u uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens gedurende de termijn van een jaar na afwijzing te bewaren, zodat wij u in de toekomst eventueel opnieuw kunnen benaderen.

Ter beveiliging en bescherming van de bedrijfseigendommen en (de eigendommen van) medewerkers van Techval B.V. en derden (onder meer door gebruik van cameratoezicht).

Techval B.V. verwerkt camerabeelden (die persoonsgegevens kunnen bevatten) ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar bedrijfseigendommen, medewerkers en bezoekers te beschermen, de toegang tot bedrijfspanden te beveiligen en eventuele incidenten te registreren.

4. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Wij geven aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als Techval B.V. persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen. In deze gevallen informeren wij u over de gevolgen van uw eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat Techval B.V. hier consequenties aan kan verbinden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Techval B.V. kan – in het kader van bedrijfsmatige, contractuele of wettelijke verplichtingen – uw persoonsgegevens uitwisselen met onder meer de volgende organisaties en derden:

– Opdrachtgevers/aannemers/inleners (o.a. in verband met WKA)

– Softwareleveranciers/telecommaatschappijen

– Allerhande (sub)verwerkers

– Rijksoverheid

– De Belastingdienst

– Haar adviseurs (bijvoorbeeld haar accountant en advocaat)

– Gerechtsdeurwaarders en/of justitie

Als wij gegevens doorgeven aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig.

Indien een partij die persoonsgegevens van Techval B.V. ontvangt de rol van ‘verwerker’ (artikel 4 lid 8 AVG) heeft, dan hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge de (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden.

(Video) GDPR | Mettere a norma sito web GRATIS, cookie + privacy policy

Uw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van uw persoonsgegevens met derden kan betekenen dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met organisaties / worden opgeslagen in landen buiten de EER. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treft Techval B.V.de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet Techval B.V. erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats.

6. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Techval B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Techval B.V. heeft passende maatregelen getroffen in het kader van de beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn. Daarnaast hanteren wij een intern privacy- en beveiligingsbeleid wat er voor zorgt dat personeel vertrouwelijk omgaat met gegevens indien zij daar mee te maken krijgt.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden genomen. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie worden 7 jaar bewaard. Indien wij een onderhoudsovereenkomst met u hebben gesloten, worden de gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Persoonsgegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing vier weken na het einde van de procedure verwijderd, tenzij u ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens tot een jaar na afwijzing te bewaren.

Indien u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1.

8. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het recht op inzage;

Het recht op rectificatie;

Het recht om vergeten te worden;

Het recht op beperking van de verwerking;

Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;

Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u een beroep wil doen op een van deze rechten, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. Let wel op! De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Techval B.V. niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover zullen we u in dat geval informeren. Van belang is dat het intrekken van uw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar. Naast de hierboven genoemde rechten heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Techval B.V. bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Cookies en links naar andere websites

Techval B.V. maakt voor haar website(s) gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën (bijv. pixel tags). Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend en uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als u de website bezoekt. Techval B.V. maakt op haar website(s) enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Hiervoor is uw toestemming namelijk niet vereist.

(Video) GDPR Cookies Policy

Door de website(s) van Techval B.V. te blijven bezoeken of door de cookiebanner te negeren (en/of te sluiten):

- Zijn strikt noodzakelijke cookies altijd actief;

- Blijven andere cookies en vergelijkbare technologieën inactief totdat u op een later tijdstip toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies of soortgelijke technologieën.

- Indien u op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of andere elektronische apparaten, kunt u de opgeslagen cookies die zijn geplaatst voor de website(s) van Techval B.V. verwijderen of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies in het algemeen niet op uw computer of andere elektronische apparatuur(en) worden opgeslagen of actief worden verwijderd.

Op de website van Techval B.V. kunt u een aantal links aan naar andere websites aantreffen. Techval B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

10. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is als laatste gewijzigd in augustus 2022 en kan ieder moment weer worden gewijzigd zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Techval B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.techval.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Techval B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Techval B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Techval B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Techval B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Techval B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Techval B.V. worden aanbevolen. Techval B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Techval B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Techval B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techval B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Techval B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

(Video) How to Add a Cookies Popup in WordPress

TENSLOTTE

Nogmaals benadrukken wij graag het volgende. Groep Dols Geleen B.V. hecht veel waarde aan transparantie en een open communicatie betreffende uw privacy en (online) gegevensbescherming. Mochten er zaken zijn in dit kader waarin wij naar uw mening tekort schieten, neem dan direct contact op via het contactformulier op deze website of via info@techval.nl. Wij ondernemen dan graag in overleg met u gepaste actie.

FAQs

Do I need a cookie policy if I have a Privacy Policy? ›

Yes, if your website uses cookies.

If you use cookies to collect data from your site users, then you must have a cookie policy. However, if your site already has a privacy policy page, it is not mandatory for you to add another page called 'cookie policy.

Is a cookie disclaimer required? ›

No, you do not need a cookie policy on your website. However, some laws such as the ePrivacy Directive and the General Data Protection Regulation (GDPR) require websites to detail their use of cookies to users.

Should I accept or reject cookies? ›

It's a good idea to decline third-party cookies. If you don't decline, the website could sell your browsing data to third parties. Sharing your personal information with third parties without giving you any control over it could also leave you vulnerable. For one thing, you don't get to choose the third parties.

How do I stop being asked about cookies? ›

Browser Extensions
  1. Poper Blocker is free to install on Chrome and Firefox. This plugin will automatically remove pop-ups, cookie requests, notifications, and more on all websites.
  2. Ghostery is free and available for all major browsers. ...
  3. uBlock is an open-source extension available on all browsers.
Jan 23, 2023

Do I need cookie consent if I don't use cookies? ›

You don't need a cookie consent if you don't use cookies, but it's still a good idea to have one. Even if you don't use them, you may have services or plugins from other companies on your website that use third-party cookies. Having a cookie consent is a layer of protection for you.

Do I need a cookie policy on my website Canada? ›

Based on the rules from PIPEDA and CASL, plus the guidance provided by the OPC, we can conclude that: You must provide clear information about cookies at the time of collection. Your cookie notice must not simply be a link to your general privacy policy. You must provide a way for users to opt out of cookies.

Can I refuse to accept cookies? ›

Do you HAVE to accept cookies? Most cookies are really not an issue. They are just used by the website owner so you have a better experience with the site. You can decline the “Accept Cookies” message and most websites will work just fine.

Why am I forced to accept cookies? ›

Why do websites force you to accept cookies? Cookies are text files with small pieces of data — like a username and password — that are used to identify your computer as you use a computer network. Specific cookies known as HTTP cookies are used to identify specific users and improve your web browsing experience.

Is it OK to agree to cookies? ›

Yes, most cookies are safe to accept. They're intended to personalize your online experience and add to your convenience when using a website. Third-party cookies, on the other hand, may not be safe to accept.

Do cookies collect personal information? ›

Cookies cannot be used to obtain personal information from your computer. The only data in a cookie is the data put into by a website's server.

Do cookies collect personal data? ›

Yes — when cookies can be used to identify or single out individuals — they are considered personal data under the laws such as the General Data Privacy Regulation (GDPR), the ePrivacy Directive (EU Cookie Law), and the California Consumer Privacy Act (CCPA).

What to do if I accidentally accepted cookies? ›

If you're afraid that you've already accepted cookies on websites where you wouldn't want your information gathered, go into your browser and use the “clear cookies” option.

Why am I getting cookie warnings? ›

If a cookie can identify an individual through their device, the website using such cookies needs the cookie warning to facilitate the user's consent.

Why do I keep getting cookie warnings? ›

Cookies and Consent

To review, cookies are small text files that can help websites identify returning users or track them across huge advertising networks. Those ads that seem to follow you all around the internet for something that you recently searched for are made possible by cookies.

Am I blocking cookies? ›

Enabling cookies in Chrome for Android

Go to More menu > Settings > Site settings > Cookies. You'll find the More menu icon in the top-right corner. Make sure cookies are turned on.

Can I write my own cookie policy? ›

You must consider the following when writing a cookie policy: The language in the cookie policy needs to be easy to understand. The user needs to know what they are giving consent to. The language in the cookie policy must be written in the same language as on the website.

Can websites use cookies without permission? ›

Websites are now supposed to tell you what they use cookies for, and get your consent for doing so. Although most sites will set cookies by default, you should be given an opportunity to refuse or withdraw your consent. However, in some countries you should be given a choice before cookies have been set.

Do I need a privacy policy on my website Canada? ›

Yes, having a privacy policy on your website is federally required as a private Canadian business. This is overseen by the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA).

Can cookies track you? ›

Cookies can track any kind of data about users, such as search and browser history, what websites they previously visited, what they googled earlier, their IP addresses, their on-site behavior such as scrolling speed, where they clicked and where their mouse hovered.

Should I block all cookies? ›

If you are okay with cross-site tracking and displayed ads while browsing, you don't have to block third-party cookies. But, if you don't want third parties like ad networks to collect data about you or don't want to be shown ads, you can block third-party cookies on your browser settings.

Should I delete cookies? ›

When you use a browser, like Chrome, it saves some information from websites in its cache and cookies. Clearing them fixes certain problems, like loading or formatting issues on sites.

What information do cookies collect? ›

Definition: Tracking cookies are text files set by websites on a user's browser to collect data about the user. They collect data such as clicks, shopping preferences, device specifications, location, and search history.

What does allowing cookies do? ›

If allow third-party cookies: Allows related sites to access your activity to personalize content or keep you signed in across sites. If you block third-party cookies: It often prevents this kind of connection between sites.

Can cookies be deleted? ›

You can delete cookies only for those websites that cause problems. Launch Chrome and open the website that's causing errors. Open the three-dot menu and tap the (i) icon. Choose Cookies and site data and tap the Trash button.

Should I block third-party cookies? ›

Third-party cookies track your online activities without affecting your user experience. This is why, if given a choice, you should permanently disable third-party cookies. Because they track your behavior to deliver more relevant adverts to you, third-party cookies are often referred to as tracking cookies.

Can cookies reveal your identity? ›

Yes, sometimes cookies can be used to identify an individual, but cookies themselves do not contain any personal information. Cookies contain a unique ID which is a random string of characters assigned to a user's web browser.

Can cookies compromise privacy? ›

Cookies cannot read your hard drive to find out information about you; however, any personal information that you give to a Web site, including credit card information, will most likely be stored in a cookie unless you have turned off the cookie feature in your browser. In only this way are cookies a threat to privacy.

Are cookies an invasion of privacy? ›

Since tracking cookies are used to gather information about you without your authorization, they present a real threat to your online privacy. Tracking cookies like third-party cookies aren't used to enhance your experience but rather to keep track of your activity across certain websites.

Are cookies your history? ›

Your browser history is a record of the sites you've visited in the past. The record stores the names of the sites and when you visited them. This includes download history, search history, cookies and cache.

Does deleting cookies stop tracking? ›

While tracking cookies raise some privacy concerns, we wouldn't call them spyware, because unlike spyware, they don't operate secretively, damage your computer, or are hard to stop. In fact, you can stop tracking by deleting these cookies or disabling third-party cookies in your browser.

Should you accept all cookies? ›

If you are disclosing private information on a website, and they ask if you want to accept the cookies policy, it is best to pass and decline. Because this personal information can be used to access accounts, such as your bank account, you should keep that information away from the data-mining websites.

Can you hijack cookies? ›

Cybercriminals can use your cookies to learn more about you and profit from your private details, so they'll try to steal them. This type of attack is called cookie hijacking, cookie side-jacking, or session hijacking.

What are the consequences of disabling cookies? ›

Without cookies, you'll be logged out of all your online accounts, which means you'll have to re-enter your login information and reset your website preferences. The ads and suggestions you see online may also be less relevant to you.

Are cookies always a threat? ›

They have become an essential part of the web. Web cookies don't spread viruses or malware. They can't read documents or other information from your hard drive. They don't know and don't contain your passwords, your email address, or any other personal information.

Do cookies pose a threat to users? ›

Cookies by themselves do not pose security risks, however, they can be used by cybercriminals to impersonate the user, collect financial data, access their accounts or to steal passwords that are stored in the browser.

How do you stop a site asking to accept cookies on iPhone? ›

How to disable cookies on iPhone?
  1. Go to Settings, then scroll down and check Safari.
  2. Scroll down until you find Privacy & Security.
  3. Check the tab Block All Cookies (leave it green).
  4. Tap the button Clear History and Website Data.
  5. Restart Safari.

How do I get rid of malware on my cookies? ›

Start Google Chrome. Click the vertical three-dots icon on the top right-hand corner and then select History—alternatively, press Ctrl+H in Chrome. Click Clear browsing data. Select Cookies and other site data.

Can hackers see cookies? ›

However, cybercriminals can manipulate HTTP cookies to spy on your online activity and steal your personal information.

Should you block all cookies on your phone? ›

So it's advisable to not block them entirely. If you enable Keep local data online until you quit your browser, you'll still be able to add items to a shopping cart, but every time you close your browser you'll lose things like automatic sign-ins on your favourite websites.

What happens if I block all cookies on Safari? ›

If you block cookies, some web pages might not work. Here are some examples: You will likely not be able to sign in to a site even when using your correct username and password. You might see a message that cookies are required or that your browser's cookies are off.

Does privacy policy cover cookies? ›

To comply with privacy laws

Privacy laws require that you disclose what personal information you collect. Because some cookies do collect personal information, they are considered to be covered by privacy laws even when not explicitly mentioned in the law's text.

Do cookies protect privacy? ›

Cookies and other technologies used for security help to authenticate users, prevent fraud, and protect you as you interact with a service. The cookies and other technologies used to authenticate users help ensure that only the actual owner of an account can access that account.

Do cookies compromise privacy? ›

Cookies cannot read your hard drive to find out information about you; however, any personal information that you give to a Web site, including credit card information, will most likely be stored in a cookie unless you have turned off the cookie feature in your browser. In only this way are cookies a threat to privacy.

Do websites have to disclose cookies? ›

No, there are no federal laws regulating the use of cookies in the US. However, state-level laws like the California Consumer Privacy Act (CCPA) and Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA) consider cookies as personal information.

Are cookies considered personal data? ›

Yes – under GDPR, cookie IDs are considered personal data. A cookie ID is the identifier that is included within most cookies when set on a user's browser. It is a unique ID that allows your website to remember the individual user and their preferences and settings, when they return to your website.

Are cookies considered personal information? ›

Yes — when cookies can be used to identify or single out individuals — they are considered personal data under the laws such as the General Data Privacy Regulation (GDPR), the ePrivacy Directive (EU Cookie Law), and the California Consumer Privacy Act (CCPA).

Is it OK to accept cookies? ›

Yes, most cookies are safe to accept. They're intended to personalize your online experience and add to your convenience when using a website. Third-party cookies, on the other hand, may not be safe to accept.

What is basic cookie privacy policy? ›

What is a cookie policy? A cookie policy tells your users which cookies are active on your website, what data you're tracking, what you're using this information for and where their data is being sent. It should also tell people how they can opt out or change their settings.

Why cookies violate privacy? ›

Since tracking cookies are used to gather information about you without your authorization, they present a real threat to your online privacy. Tracking cookies like third-party cookies aren't used to enhance your experience but rather to keep track of your activity across certain websites.

What is the difference between privacy policy and cookie policy? ›

The difference between a privacy policy and a cookie policy is that a privacy policy includes all the different ways your website and/or business might be collecting, processing, and storing data from users – both offline and online, whereas a cookie policy is specifically about the tracking technologies embedded on ...

Which cookies expose privacy? ›

First-party cookies are generally considered 'good' cookies and don't draw the ire of privacy advocates. Third-party cookies, on the other hand, are not created by the website a user is visiting, but by other entities such as marketers, advertisers, and social media platforms.

Do cookies track your searches? ›

What can cookies track? Cookies can track any kind of data about users, such as search and browser history, what websites they previously visited, what they googled earlier, their IP addresses, their on-site behavior such as scrolling speed, where they clicked and where their mouse hovered.

Videos

1. Guida Completa PRIVACY e COOKIE POLICY per WordPress
(Assistenza WP)
2. Easily Add Privacy Policy, Terms and Cookie Policy to Your Website
(Katie O'Brien)
3. What Are Cookies? And How They Work | Explained for Beginners!
(Create a Pro Website)
4. [Hindi] What are Cookies? Explained in Detail
(Technical Guruji)
5. Privacy policy and cookies: how to adapt your website.
(Incomedia)
6. Cookies Policy | Why you need a Cookie Policy Page in 2021
(Essential Web Apps)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 05/29/2023

Views: 6697

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.